De Rooyse Wissel

ANBI

De Rooyse Wissel is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 2014 moet een organisatie met een ANBI-status een aantal gegevens op haar website publiceren, waaronder informatie over haar doelstelling, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.

Naam instelling:
Stichting de Rooyse Wissel

Fiscaal nummer:
8064.87.872

KvK-nummer:
41064747

Doel
De stichting heeft ten doel het realiseren-, beheren, in stand houden en exploiteren van een of meer forensisch psychiatrische centra, poliklinieken, transmurale en ambulante voorzieningen ten behoeve van de verpleging en behandeling van personen waarvan de rechter heeft bepaald dat zij van overheidswege zullen worden verpleegd en van andere personen die, al dan niet in verband met de uitspraak van de strafrechter, voor forensische zorg en behandeling in aanmerking komen en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt.

Bestuur Stichting de Rooyse Wissel
Stichting VIGO is als rechtspersoon de bestuurder van alle dochterstichtingen en dus ook de bestuurder van Stichting de Rooyse Wissel. Stichting VIGO kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. Elke bestuurder is zelfstandig bevoegd.

Toezicht Stichting de Rooyse Wissel
VIGO heeft een Raad van Toezicht die conform de Zorgbrede Governance Code het toezicht uitoefent op de holdingstichting en de tot de holding behorende dochterstichtingen, waaronder Stichting de Rooyse Wissel. Stichting de Rooyse Wissel heeft geen eigen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken betreffende Stichting de Rooyse Wissel. Tevens fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn statutair en reglementair vastgelegd. De Raad van Toezicht van VIGO benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Bestuur van Stichting de Rooyse Wissel en voor bepaalde besluiten van de Raad van Bestuur van Stichting de Rooyse Wissel moet goedkeuring verleend worden door de Raad van Toezicht VIGO. Tevens wijst de Raad van Toezicht van VIGO de accountant aan.

De Rooyse Wissel wordt bestuurd door stichting VIGO. VIGO heeft als bestuurders mevrouw J. Tijhuis (voorzitter) en de heer H. Hendrikx.

Beloningsbeleid
De Rooyse Wissel volgt voor de beloning van haar bestuurders en toezichthouders de richtlijnen van de NVTZ/NTZD

Meer informatie over onze organisatie publiceren we in onze jaarverslagen:

Ons beleidsplan is niet expliciet opgenomen in onze jaarverslagen. Daarom publiceren we hieronder ons beleidsplan op hoofdlijnen: 

De Rooyse Wissel wil een onmisbare schakel zijn in gespecialiseerde (forensisch) psychiatrische zorg. Centraal staat dat we onze identiteit willen verankeren en als organisatie willen groeien, voornamelijk door onze expertise in te zetten voor een bredere doelgroep. We willen dé forensisch expert van Limburg en Oost-Brabant worden.

  • Wij zijn een specialistische organisatie en profileren ons ook zo. Ons specialisme is niet gebonden aan de forensische titel van onze patiënten, maar veeleer aan het complexe probleemgedrag dat vaak gekenmerkt wordt door ernstige agressieproblemen.
  • We willen als organisatie groeien door zorg, behandeling en begeleiding die nu wordt geboden uit te breiden naar andere patiëntgroepen of aan te bieden op andere locaties in Limburg en Brabant.
  • We willen bestaande diensten en producten uitbreiden of juist nieuwe diensten en producten aanbieden, die in deze regio nog niet bestaan en waarnaar wel vraag is. Hierbij kijken wij naar mogelijkheden om dit met samenwerkingspartners te organiseren.